Konkursy, Wydarzenia
0

Konkurs wiosenny

Dodaj na Facebooku zdjęcie swojego jesiennego mani i wygraj zestaw nagród!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69, wydawca pisma Akademia Paznokcia.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 21.03.2019 r. i trwa do 31.03.2019 r., do godziny 24:00.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage?u Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zamieści zdjęcie wiosennej stylizacji w komentarzu pod postem konkursowym na profilu fb.pl/AkademiaPaznokcia

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie komentarza konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

b) Dodać komentarz zawierający zdjęcie wiosennej stylizacji pod postem opublikowanym na fanpage?u Akademii Paznokcia.

2. Każdy uczestnik może dodać maksymalnie 3 komentarze konkursowe.

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Autorzy 3 wybranych komentarzy, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne, otrzymają zestaw nagród firmy ESN Gel me oraz zestaw nagród od firmy Akademia Paznokcia.

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których komentarz zostanie uznany za najbardziej kreatywny), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście lub komentarzu pod postem

konkursowym na fanpage?u, maksymalnie do 5 dni po zakończeniu konkursu.

4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na

fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po

ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2019 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.