Aktualności, Wydarzenia
0

Skąd znasz pismo Akademia Paznokcia? – konkurs

Powrót do przeszłości i odrobina nowości! Udziel w komentarzu na Facebooku odpowiedzi na nasze pytanie i wygraj wyjątkowe zestawy nagród! Skąd znasz pismo Akademia Paznokcia?

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest redakcja pisma Akademia Paznokcia, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 08.08.2018 i trwa do 15.08.2018 r., do godziny 24:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs Skąd znasz pismo Akademia paznokcia? prowadzony na fanpage?u Organizatora.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która udzieli odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu fb.pl/AkademiaPaznokcia.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu/komentarza konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Dodać komentarz z odpowiedzią na pytania pod postem opublikowanym na fanpage?u Akademii Paznokcia.
2. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy.
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autorzy 5 wybranych komentarzy, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne, otrzymają nagrody, których sponsorami jest Akademia Paznokcia.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których komentarz zostanie uznany za najbardziej kreatywny), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 26 września 2016 r. poprzez ich ogłoszenie na profilu Akademii Paznokcia na Facebooku.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do 20.08.2018 r. przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości przez uczestnika.
5. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
6. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego
7. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Akceptacja regulaminu Konkursów jest równoznaczna z wzięciem udziału w Konkursach oraz zgodą na podanie pełnego imienia i nazwiska w postach ogłaszających zwycięzców.

Dodaj komentarz